Apartura Fiscala

Contraventii si sanctiuni la ordonanta 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Articol 10/OUG 28

CONTRAVENTII

EXTRAS OUG 28

 

 

ART 11

SANCTIUNI

a) comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau fără a face parte din reţeaua de unităţi acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;

 

  1.        AMENDA 8.000-10.000

2.        CONFISCARE VENITURI

b) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (8);

 

ART 1 ALIN 8

(8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

 

 

1.        AMENDA 10.000-15000

2.        SUSPENDARE ACTIV 1 LUNA-3 LUNI

c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;

 

   

1.        AMENDA 10.000-15000

2.        SUSPENDARE ACTIV 1 LUNA-3 LUNI

d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;

 

   

1.        AMENDA 10.000-15000

2.        SUSPENDARE ACTIV 1 LUNA-3 LUNI

   e) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

 

   

1.        AMENDA 10.000-15000

2.        SUSPENDARE ACTIV 1 LUNA-3 LUNI

f) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;

 

art. 4 alin. (1)

ART. 4

    (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conţină pe lângă elementele definite la alin. (1) şi următoarele elemente: unitatea de măsură, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.

 

1.        AMENDA 2000-4000
g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;

 

  AMENDA 800-1500 SE APLICA PERS FIZICE
h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1 alin. (11);

 

art. 1 alin. (11)

(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9) şi (10).

 

alin. (9) şi (10).

(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8).

    (10) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8), clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.

 

 

 

AMENDA 2000-4000
   i) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;

 

  AMENDA 2000-4000
  j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a) – d);

 

art. 4 alin. (12) lit. a) – d)

 

  (12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:

    a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

    b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;

    c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;

    d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;

 

AMENDA 40.000-60.000
k) încălcarea de către furnizorii

consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (14);

 

 

art. 4 alin. (14);

(14) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, operatori economici producători, importatori sau comercianţi, sunt obligaţi să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (12) lit. d).

 

AMENDA 40.000-60.000
l) încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate a dispoziţiilor art. 4 alin. (13);

 

art. 4 alin.13

(13) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin unităţile acreditate, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii.

 

AMENDA 8.000-10.000

 

m) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, precum şi unităţilor din reţeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a înlocui memoria fiscală sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazurile şi în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);

 

art. 5 alin. (5);

 

  (5) Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru service, după caz, au obligaţia să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată.

 

AMENDA 8.000-10.000

 

  n) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de către cei cărora li s-a retras autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pentru aparatele livrate;

 

  AMENDA 40.000-60.000
 

  o) nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special;

 

la art. 1 alin. (8),

 

   (8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

 

 

AMENDA 8.000-10.000

 

p) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);

 

art. 5 alin. (3),

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o broşură cu pagini numerotate, care conţine evoluţia exploatării aparatului, denumită carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor sunt obligaţi să păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile acreditate pentru service răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate. În cazul revânzării aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de intervenţii însoţeşte aparatul.

 

art. 5 alin. (12);

12) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate pentru service sunt obligaţi să ţină evidenţa intervenţiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de asistenţă tehnică pentru fiecare aparat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu efectuarea intervenţiei tehnice asupra aparatului în cauză. Intervenţiile tehnice şi/sau reparaţiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate pentru service se notează în dosar sub formă de tabel. Dosarul se păstrează la sediul distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate pentru service, după caz, pe toată perioada de funcţionare a aparatului.

 

 

AMENDA 8.000-10.000

 

q) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8);

 

la art. 1 alin. (8),

 

   (8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

 

AMENDA 8.000-10.000

 

r) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;

 

  AMENDA 40.000-60.000
s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) şi (2), care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (6);

 

art. 3 alin. (1) şi (2)

1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client.

    (2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic;

art. 3 alin. (6);

(6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.

 

AMENDA 2000-4000
ş) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);

 

art. 8 alin. (2);

(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează activitatea, precum şi în cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi.

 

 

AMENDA 2000-4000
t) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configuraţie şi un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizaţia de distribuţie;

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENDA 2000-4000
ţ) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie obţinut de distribuitorul autorizat în baza autorizaţiei;

 

  ·          AMENDA 2000-4000

·          CONF VENITURILOR OBTINUTE

u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);

 

art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);

(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:

e) să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;

    f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;

 

AMENDA 8.000-10.000

 

v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;

 

  AMENDA 2000-4000
w) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h);

 

art. 4 alin. (12) lit. h);

(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi

h) să întocmească documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.

 

 

AMENDA 8.000-10.000

 

x) nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi prevăzute la art. 5 alin. (6) de a da curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activităţii de control;

 

 

 

 

art. 5 alin. (6)

(6) Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile de service acreditate sunt obligaţi să dea curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului, în vederea realizării activităţii de control a aparatelor livrate.

 

AMENDA 8.000-10.000

 

  y) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2);

 

art. 3 alin. (2);

(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic;

 

AMENDA 8.000-10.000

 

   z) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, precum şi de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederilor art. 5 alin. (8);

 

art. 5 alin. (8);

(8) Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat electronice fiscale nu pot avea calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate.

 

AMENDA 8.000-10.000

 

aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi, sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2016; la art. 3 alin. (1)

1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client.

 

AMENDA 2000-4000
    bb) nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1); art. 3 alin. (1)

1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client

AMENDA 8.000-10.000

 

    cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2); art. 3 alin. (2);

(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic;

 

·          AMENDA 8.000-10.000

·          SUSPENDARE ACTIVIT 1-3 LUNI

    dd) continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru;   AMENDA 10.000-15000

CONFISCAREA SUMELOR

    ee) încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiilor prevăzute la art. 1 alin. (9); art. 1 alin. (9);

9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8).

 

AMENDA 8.000-10.000

 

    ff) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor prevăzute la art. 3^1 alin. (4) art. 3^1 alin. (4)

(4) În vederea realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 

AMENDA 8.000-10.000

 

;

    gg) deţinerea la punctele de vânzare a

bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe.

 

  ·          AMENDA 2000-4000

·          CONFISCAREA SUMELOR CARE NU POT FI JUSTIFICATE

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: