până în ultima zi a lunii februarie Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor trebuie sa depuna declaratia.

Conform art 119 cod fiscal pana la data de 28 februarie 2014 platitorii de venituri  catre nerezidenti cu regim de retinere la sursa trebuie sa depuna DECLARAŢIA INFORMATIVĂ privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi

 

Baza legala :

 

ART. 119

Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă

    (1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

    (1^1) După data aderării României la Uniunea Europeană, plătitorii de venituri sub forma dobânzilor au obligaţia să depună o declaraţie informativă referitoare la plăţile de astfel de venituri făcute către persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene. Declaraţia se depune până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului curent, pentru informaţii referitoare la plăţile de dobânzi făcute în cursul anului precedent. Modelul şi conţinutul declaraţiei informative, precum şi procedura de declarare a veniturilor din dobânzile realizate din România de către persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivitOrdonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi

    (2) *** Abrogat

 

 

Norme metodologice:

    15^1. Declaraţia depusă de plătitorii de venituri care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pentru veniturile obţinute de nerezidenţi din România are următorul cuprins:

 

                           DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi

 

                             Anul …………

 

  1. Datele de identificare a plătitorului de venit

 

    Denumirea/Numele şi prenumele        Codul de identificare fiscală/CNP

 ______________________________________________________________________________

|                                       |                                      |

|_______________________________________|______________________________________|

 

    Adresa: Judeţul                      Sectorul         Localitatea

 ______________________________________________________________________________

|                                       |                |                     |

|_______________________________________|________________|_____________________|

 

    Strada               Nr.        Bl.        Sc.        Et.        Ap.

 ______________________________________________________________________________

|                       |          |          |          |          |          |

|_______________________|__________|__________|__________|__________|__________|

 

    Cod poştal      Telefon             Fax                 E-mail

 ______________________________________________________________________________

|                  |                   |                   |                   |

|__________________|___________________|___________________|___________________|

 

  1. Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea statului      | Denumirea/          | Codul de identificare   |

|crt.| de rezidenţă a          | Numele şi prenumele | fiscală atribuit de     |

|    | beneficiarului de venit |                     | autoritatea din România |

|____|_________________________|_____________________|_________________________|

|    |                         |                     |                         |

|____|_________________________|_____________________|_________________________|

|    |                         |                     |                         |

|____|_________________________|_____________________|_________________________|

|    |                         |                     |                         |

|____|_________________________|_____________________|_________________________|

|    |                         |                     |                         |

|____|_________________________|_____________________|_________________________|

 

  1. Date informative privind impozitul reţinut la sursă/venituri scutite pe beneficiari de venit nerezidenţi

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea/     | Natura    | Venitul        | Impozit    | Actul        |

|crt.| Numele şi      | venitului | beneficiarului | reţinut şi | normativ care|

|    | prenumele      |           | de venit       | plătit la  | reglementează|

|    | beneficiarului |           | nerezident     | bugetul    | impunerea/   |

|    | de venit       |           | (suma brută)   | statului/  | scutirea     |

|    | nerezident     |           |                | scutire de |              |

|    |                |           |                | impozit    |              |

|____|________________|___________|________________|____________|______________|

|    |                |           |                |            |              |

|____|________________|___________|________________|____________|______________|

|    |                |           |                |            |              |

|____|________________|___________|________________|____________|______________|

|    |                |           |                |            |              |

|____|________________|___________|________________|____________|______________|

|    |                |           |                |            |              |

|____|________________|___________|________________|____________|______________|

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Numele şi prenumele ……………….    Semnătura şi ştampila

Funcţia ………………

 

Loc rezervat organului fiscal            Număr de înregistrare …………

Data

 

Declaraţia se completează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit;

– copia se păstrează de către plătitorul de venit.

 

 

Formularul prevăzut la pct. 15^1 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi, se completează la ultima coloană de la capitolul B „Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident” fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.”

 

15^2. Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor pot solicita organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul lor fiscal atribuirea codului de identificare fiscală pentru contribuabilii nerezidenţi, definiţi potrivit Codului fiscal, care realizează venituri supuse regulilor de impunere la sursă.

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: