Din punct de vedere al impozitului pe profit ,  aceasta cheltuiala nu mai este inscrisa la cheltuieli nedeductibile de la art 25 alin 4 din legea 227, si nici nu este reglementata in Hotararea 1 pe 2016 privind normele de aplicare a legii 227, de unde rezulta  ca aceste cheltuieli sunt deductibile fiscal daca ele sunt efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice conform art 25 alineat 1 /legea 227 privind codul fiscal si au la baza document justificativ conform legii 82/1991 .(factura este document justificativ)

Insa fiecare  societate isi poate  stabili prin politici contabile si alte documente justificative ( contracte situatii de lucrari , devize etc care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

In actualul cod fiscal este reglementata doar cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii prevazute la art 24 alin 4 litera f.

 

 

Baza legala

Lege 227

ART. 19

Reguli generale

  • Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile,

SECŢIUNEA 1

Reguli generale

  1. (1) În aplicarea art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul rezultatului fiscal, veniturile şi cheltuielile sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte sume care, din punct de vedere fiscal, sunt elemente similare veniturilor şi cheltuielilor.

 

LEGE   Nr. 82 din 24 decembrie 1991    *** Republicată

Legea contabilităţii

…..

ART. 6

(1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

 

Lege 227

ART. 25

Cheltuieli

(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.

 

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

 

  1. f) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale conform 11 alin. (3);

 

B  din punct de vedere al reglementarilor TVA

 

Din punct de vedere al tva ului cheltuielile  cu servicii de management,consultanta asistenta, sau alte servicii, cu aplicabilitate din 01.01.2016 sunt reglementate de art 281 alineatul 7 si 8 al legii 227 privind noul cod fiscal Din analiza acestor reglementari rezulta ca  anumite servicii  sunt considerate efectuate, deci sunt exigible ca si tva  la data :

-cand sunt emise situatii pentru  serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similar sau in funtie de prevederile contractuale la data acceptarii acestora.

Pentru astfel dfe servicii este necesar contract si situatii de lucrari

-la data facturarii sau la data platii daca serviciile platite sunt suma fixa indiferent de volumul serviciilor prestate ( exemplu servicii contractate care prevad plata unei  sume fixe, indiferent daca presteaza sau nu serviciul in luna respectiva , dar se afla la dispozitia acestuia, vezi normele de aplicare

Pentru astfel de servicii este suficienta factura si contractul

 

Baza legala

ART. 280

Faptul generator şi exigibilitatea – definiţii

(1) Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.

(2) Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată.

 

ART. 281

Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

…………

 

(7) Prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari.

 

(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an.

 

Extras hotarare 1/2016privind normele de aplicare a codului fiscal

……………….

(5) În cazul contractelor de prestări de servicii în cadrul cărora clientul s-a angajat să plătească sume forfetare cu titlu de remuneraţie convenită între părţi, independent de volumul şi de natura serviciilor efectiv furnizate în perioada la care se raportează această remuneraţie, serviciile trebuie considerate efectuate în perioada la care se raportează plata, indiferent dacă prestatorul a furnizat sau nu a furnizat efectiv servicii clientului său în această perioadă. În cazul unor astfel de contracte, obiectul prestării de servicii nu este furnizarea unor servicii bine definite, ci faptul de a se afla la dispoziţia clientului pentru a-i oferi serviciile contractate, prestarea de servicii fiind efectuată de prestator prin însuşi faptul de a se afla la dispoziţia clientului în perioada stabilită în contract, independent de volumul şi de natura serviciilor efectiv furnizate în perioada la care se referă această remuneraţie. Faptul generator al taxei intervine conform prevederilor art. 281 alin. (8) din Codul fiscal, fără să prezinte importanţă dacă beneficiarul a apelat efectiv sau cât de des a apelat la serviciile prestatorului. În acest sens a fost dată şi decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company OOD. Aceste prevederi se aplică inclusiv în cazul serviciilor de consultanţă, juridice, de contabilitate, de expertiză, de mentenanţă, de service şi alte servicii similare, pentru care nu se întocmesc rapoarte de lucru sau alte situaţii pe baza cărora prestatorul atestă serviciile prestate, fiind încheiate contracte în condiţiile descrise de prezentul alineat.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2001-2023 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: