Monitorul Oficial al Romaniei

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151/28.02.2014, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

În documentarul de mai jos prezentăm, sintetic, principalele modificări aduse Codului de Procedură Fiscală prin actul normativ menţionat, prevederi care au intrat în vigoare începând cu 1 martie a.c.

  • S-au completat prevederile referitoare la secretul fiscal prevăzute la art. 11 din Codul de Procedură Fiscală în sensul că informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise şi oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului în cauză.
  • Prevederile referitoare la prezentarea de înscrisuri prevăzute la art. 56 din Codul de Procedură Fiscală s-au modificat în sensul că ori de câte ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de către o persoană fizică sau juridică care exercită activităţi specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanţa fiscală, audit financiar, expertiza contabilă, evaluare, documentul trebuie să conţină în mod obligatoriu şi datele de identificare ale persoanei în cauză.
  • Între mijloacele de probă prevăzute la art. 49 din Codul de Procedură Fiscală s-a introdus şi orice element care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audio-video, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă care nu sunt interzise de lege.
  • S-au introdus noi obligaţii declarative pentru rezidenţii altor state membre, astfel plătitorii de venituri supuse impozitului pe venit datorat de nerezidenţi vor depune până în ultima zi a lunii februarie, o declaraţie privind veniturile plătite fiecărui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, contribuabilii rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România, au obligaţia să depună o declaraţie privind veniturile realizate, până la data de 25 mai a anului curent, pentru anul precedent.
  • Certificarea declaraţiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală devine opţională prin abrogarea prevederilor de la art. 83 din Codul de Procedură Fiscală, inclusiv pentru declaraţiile rectificative. Certificarea declaraţiilor fiscale de către contribuabili va reprezenta un criteriu de evaluare în analiza de risc fiscal atunci când se va efectua selecţia contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale;
  • S-au introdus prevederi speciale referitoare la rambursarea TVA care se va efectua printr-o procedură aprobată prin Ordin al ministrului Finanţelor Publice. Organul fiscal va decide în condiţiile stabilite prin ordinul menţionat, dacă efectuează inspecţia fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării, în baza unei analize de risc. Pentru deconturile de TVA cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal va rambursa taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale. Această procedură nu va fi aplicată în cazul în care contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor şi nici în cazul în care organul fiscal, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.
  • A scăzut nivelul dobânzii pentru fiecare zi de întârziere de la 0,04% la 0,03%. Prin excepţie, nivelul dobânzii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, pentru care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului, este de 0,02%.
  • Poprirea conturilor bancare pentru stingerea creanţelor fiscale nu mai poate fi înfiinţată înainte de împlinirea unui termen de 30 zile de la data comunicării somaţiei.

Sursa ANAF

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: