Persoana Fizica Autorizata - PFA

Referitor la Reglementarile contabile privind contabilitatea în partidă simplă, vă prezentăm în continuare sinteza elaborată de AJFP Arges pentru informarea contribuabililor persoane fizice:

Vă facem cunoscut că, în Monitorul Oficial nr.139/24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. La data intrării în vigoare a acestui ordin, respectiv 1.03.2015, se abrogă:

 •  O.M.F.P. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile cuprinzând normele de întocmire şi utilizare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi din -Anexa nr.2  la O.M.E.F.nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile
  * O.M.E.F. nr.2410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea practicienilor în insolvenţă.

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către:

 • persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit, iar venitul net anual  este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obţinut din următoarele surse:
  • activităţi independente:
  • activitati economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale);
  • profesii libere (medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi şi alte profesii reglementate);
  • drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real);
  • cedarea folosinţei bunurilor;
  • activităţi agricole, silvicultură si piscicultură
 • persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative au obligatia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Aspecte privind posibilitatea de a opta pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă

 • Persoanele   fizice   care  desfăşoară  activităţi  în  scopul realizării  de venituri au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel;
 • Persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, cu excepţia celor pentru care în actul normativ de înfiinţare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă.
 • Persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă pot trece la conducerea contabilităţii în partidă dublă de la începutul exerciţiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere. Totodată, cele înfiinţate după data intrării în vigoare a O.M.E.F.170/2015, pot opta pentru ţinerea contabilităţii în partidă dublă de la data înfiinţării acestora.
 • Persoanele  fizice  şi  asocierile  fără  personalitate  juridică  care  optează  pentru ţinerea  evidenţei  contabile pe baza regulilor  contabilităţii  în  partidă  dublă  organizează şi conduc  contabilitatea  proprie  în  baza  reglementărilor  contabile  în  vigoare,  aplicabile operatorilor  economici,  până  la  nivel  de  balanţă  de  verificare,  fără a întocmi situaţii financiare   anuale.

Entităţile  de  mai  sus  întocmesc  Registrul –  jurnal  (cod 14-1-1)  şi Registrul-inventar (cod 14-1-2).

Aspecte privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă:

 • Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza atât formularele financiar-contabile prevăzute în O.M.F.P.170/2015, sau numai o parte din acesta, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate, precum şi alte formulare financiar-contabile prevăzute în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin O.M.E.F. nr. 3.512/2008. De asemenea, pot utiliza şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice (agricultură, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.).
 • Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.
 • Formularele financiar-contabile pot fi pretipărite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, caz în care trebuie sa fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil, prevazute de  O.M.E.F. nr. 3.512/2008.

În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra în ordine cronologică, în funcţie de data efectuării operaţiunii de încasare/plată. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se editează anual sau la cererea organului de control.

 •  Pentru evidenţierea în contabilitatea în partidă simplă a operaţiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şiRegistrul-inventar (cod 14-1-2/b);
 • Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) serveşte la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare.
 • Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi  se totalizează lunar.

Registrele   şi   documentele   financiar-contabile   utilizate   în   scopul   conducerii contabilităţii  în  partidă simplă:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
crt.
Denumirea formularului Cod
1. Registrul-jurnal de încasări si plăţi 14-1-1/b
2. Registrul-inventar 14-1-2/b
3. Fisa mijlocului fix 14-2-2
4. Factura**
5. Aviz de insoţire a mărfii 14-3-6A
6. Lista de inventariere 14-3-12
7. Chitanţa 14-4-1
8. Chitanţa pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a
9. Dispoziţie de plata/încasare către casierie 14-4-4
10. Statul de salarii 14-5-1/k

Notă: Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în tabelul de mai sus, cu excepţia celor aferente facturii şi celor două registre, se regăsesc
în O.M.E.F. nr. 3.512/2008. În funcţie de necesităţi, persoanele care conduc contabilitatea în partidă  simplă  pot  utiliza  şi  alte  formulare  financiar-contabile  prevăzute  în  O.M.E.F. nr.
3.512/2008, precum şi în alte acte normative.

Factura se întocmeşte şi se utilizează în conformitate cu prevederile art.155 din Codul fiscal.

Registrele  de  contabilitate  parafate  şi  înregistrate  la  organele fiscale teritoriale anterior intrării  în  vigoare  a reglementărilor din O.M.F.P. 170/2015 pot fi utilizate până la epuizare, cu  condiţia  respectării  conţinutului  de  informaţii  şi  a  normelor  de  întocmire şi utilizare a acestora

Sursa: Biroul de Comunicare si Servicii Interne – Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES

 

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: