profit

Material informativ publicat de ANAF privind deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar la calculul profitului impozabil

Art. 23, Cod fiscal:

Incepand cu 01.01.2005, cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. In cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este peste 3, cheltuielile cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile.

Nu intra sub incidenta prevederilor art. 23 (adica sunt deductibile integral, indiferent de marimea gradului de indatorare) dobânzile si pierderile din diferente de curs valutar, în legatura cu împrumuturile:

1. obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate în norme;

2. garantate de stat, potrivit Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificarile ulterioare;

3. obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite

potrivit legii;

4. obtinute in baza obligatiunilor emise potrivit legii, de catre societatile comerciale cu respectarea cerintelor specifice de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, potrivit Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, precum si cele admise la tranzactionare pe piete straine de valori mobiliare reglementate de autoritatea in domeniu a statelor respective.

Pas I. Ajustari conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal: In cazul in care societatea are impumuturi angajate de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la art. 23, alin. (4) din Codul fiscal, enumerate pe pagina anterioara, se aplica limita prevazuta la art. 23, alin. (5), indiferent de data la care au fost contractate.

Astfel, dobanda deductibila este

limitata la:

a) nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R., publicata in M.O., corespunzatoare ultimei luni din trimestrul pentru care se calculeaza impozitul pe profit, pentru imprumuturile in lei, si

b) pentru imprumuturile in valuta, nivelul ratei dobanzii anuale de:

– 6% pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2010, – HG 296/2010 i pct. 701 din HG 44/2004;

– 8% pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2009, – HG 616/2009;

– 7% pentru determinarea profitului impozabil aferent anilor fiscali 2007, 2008 – HG 213/2007;

– 6% pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2006 – HG 580/2006;

– 7% pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2005-HG 84/2005;

– 9% pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004 – Lege 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil in 2004.

Aceasta limitare se aplica separat pentru fiecare imprumut in parte, inainte de aplicarea prevederilor art. 23, alin.(1) si (2) din Codul fiscal.

Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excede nivelul de deductibilitate permis conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal este considerata nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.

În cazul în care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, aceasta diferenta (pierderea neta din diferentele de curs valutar) va fi tratata ca o cheltuiala cu dobânda, deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la art. 23, alin. (1) din Codul fiscal.

Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit acestor prevederi, sunt numai cele aferente capitalulului împrumutat luat în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului, adica aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de 1 an.

Pas II. Calculul gradului de indatorare

In scopul stabilirii deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar, pentru toate creditele si imprumuturile contractate cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale, existente in evidenta contabila la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina profitul impozabil, se calculeaza Gradul de Indatorare a Capitalului, dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art. 23, alin (5) din Codul fiscal, dupa caz.

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului si sfârsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit:

GRADUL DE                        CAPITAL IMPRUMUTAT CU TERMEN DE RAMBURSARE PESTE 1 AN

INDATORARE = ––––––––––––––––––––––––––––––––- =

A CAPITALULUI                                            CAPITAL PROPRIU SOCIAL

 

CREDITE                                          IMPRUMUTURI                    care au la baza un contract

S (de la alte entitati decat,     +      (de la alte entitati decat,       care prevede termenul de

institutii financiar-bancare)           institutii financiar-bancare)           rambursare > 1 an

=––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(CAPITAL SOCIAL + REZERVE LEGALE +ALTE REZERVE + PROFITUL NEDISTRIBUIT +

S REZULTATUL EXERCITIULUI* + ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU CONSTITUITE POTRIVIT REGLEMENTARILOR LEGALE)

 

Nota:*Rezultatul exercitiului luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.

 

În vederea determinarii impozitului pe profit, gradul de îndatorare se calculeaza ca raport întremedia capitalului împrumutat simedia capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la începutul anului si la sfârsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit, dupa cum urmeaza:

Capital imprumutat (inceput an fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei)

–––––––– –––––––––––––––

2

Gradul de =             ––––––––––––––––––––––––––––––––

indatorare                        Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei)

––––––––––––––––––––––––

2

 

astfel:

Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei)

= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei)

 

Capital imprumutat

Prin capitalul împrumutat se întelege totalul creditelor si împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an începând de la data încheierii contractului, potrivit clauzelor contractuale, indiferent de data la care acestea au fost contractate (precizare pentru imprumuturile contractate inainte de intrarea in vigoare a acestor prevederi). În capitalul împrumutat se includ si creditele sau împrumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, în situatia în care exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, însumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau împrumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an.

Capital propriu

Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale. În cazul sediilor permanente, capitalul propriu cuprinde capitalul de dotare pus la dispozitie de persoana juridica straina pentru desfasurarea activitatii în România, potrivit documentelor de autorizare, rezervele legale, alte rezerve, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.

Pas. III

A. Daca Gradul de Indatorare a Capitalului Social < 3

=> cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar sunt integral deductibile, dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art.

23, alin (5), dupa caz.

B. Daca Gradul de Indatorare a Capitalului Social > 3

În conditiile în care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, suma cheltuielilor cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar este nedeductibila in perioada de calcul al impozitului pe profit. Aceasta se reporteaza în perioada urmatoare, devenind subiect al limitarii în conditiile art.23, alin. (1) din Codul fiscal pentru perioada in care se reporteaza, pâna la deductibilitatea integrala a acestora.

 

Începând cu 1 ianuarie 2014, se transfer dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobânzile i cu pierderea net din diferenele de curs valutar contribuabililor nou-înfiinai care preiau patrimoniul unei societi absorbite sau divizate („cheltuieli cu dobânzile i cu pierderea net din diferenele de curs valutar reportate pentru perioada urmtoare” declarate de acestea în declaraia 101), proporional cu activele i pasivele transferate sau meninute de societatea cedent, potrivit proiectului de fuziune/divizare.

 

Material publicat la data de 09.12.2013

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: